Wczytuję dane...
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………

Adres zamieszkania

………………………………….

Nazwa przedsiębiorcy

…………………………………..

adres

………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu Konsumenta od umowy zawartej na odległość

Na podstawie przysługującego mi prawa które wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartą dnia......................................................w..................................................................

z przedsiębiorcą………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

………………………………..

data i podpis Konsumenta

1 Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.